1-CONDICIONS GENERALS

1-1- Aquestes condicions generals, regulen la compravenda on-line dels productes oferts al públic per CAL FUSTER, (des d'ara lydia-Bàrbara Plazas Juvé), i posats a la venda a través dels mitjans tècnics que el venedor incorporem a ells.

2. ADHESIÓ A les CONDICIONS GENERALS.

L'emplenament i enviament de l'Ordre de Compra, per part del comprador, expressa l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals, tal com s'indica en l'Ordre de Compra.

3. COMANDES.
Les Ordres de Compra únicament es cursaran a CAL FUSTER, mitjançant mitjans electrònics des de la botiga on-line. Un cop rebuda una Ordre de Compra, Cal Fuster, remetrà una confirmació del contracte de compravenda. En el cas que en el moment de recepció d'una ordre de compra no hagués existències disponibles del producte o productes, CAL FUSTER oferirà la possibilitat d'esperar un nou termini de lliurament o anul·lació de la comanda.

4. FORMA DE PAGAMENT.
4-1 El preu dels productes es pagarà exclusivament i a elecció del client, per qualsevol dels mitjans següents:

a) Mitjançant targeta de crèdit. Aquest servei és directament proporcionat per Cal Fuster i inclou tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de dades proporcionades pel client.

b) Mitjançant transferència bancària a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. En aquest cas el client haurà d'indicar l'import total de la seva compra, al beneficiari (Lydia- Bàrbara Plazas Juvé), i el nombre de comanda que li serà indicat.

c) Per, PayPal. En aquest cas a través del compte creat pel propi usuari.


d) A contra reemborsament amb comissió, que en aquest cas hauríem d'activar un cop realitzada la consulta.

Les despeses de condicionament, embalatge i enviament dels productes comprats, així com altres impostos que siguin d'aplicació, són per compte del client que procedirà a pagar-los amb el preu del producte. Per a Ceuta, Melilla, Canàries i Portugal el client es farà càrrec de l'import de duanes i / o impostos locals.

5. RESERVA DE DOMINI.
Lidia-Bábara Plazas Juvé es reserva expressament el domini del producte fins al pagament íntegre del seu preu, despeses i impostos aplicables així com interessos moratoris.


6. LLIURAMENT DEL PRODUCTE.
6-1 Transmissió de riscos. El lliurament es realitzarà mitjançant la posada a disposició del producte per CAL FUSTER, o per un tercer per compte del CAL FUSTER, a l'adreça indicada pel client en la comanda. La mercaderia viatja sempre per compte i risc del comprador, encara que s'acorda que els ports fossin abonats per CAL FUSTER.
La mercaderia viatja sempre acompanyada d'albarà en què el receptor ha de fer constar qualsevol defecte trobat, que pogués ser imputat al transport, disposant un termini de (12 hores per a qualsevol reclamació). Excepte acord escrit en el contracte el retard dels lliuraments no serà causa suficient per a l'anul·lació de la comanda o per exercitar cap reclamació. Les perdudes, retards o trencaments en el transport seran reclamats per la part que consigni l'empresa transportista (Sense que això ens responsabilitzi).

7- RESPONSABILITAT PER LLIURAMENT.
Lydia-Bàrbara Places Juvé quedarà alliberada del compliment de les obligacions de lliurament i declina tota responsabilitat al respecte dels següents supòsits.

a) Impagament total o parcial de la comanda efectuat pel comprador.
b) Omissió o inexactitud de les dades facilitades pel client en l'Ordre de Compra.

8- GARANTIA.
S'aplicarà la normativa vigent segons llei. Sempre es realitzés el canvi d'un article per un altre del mateix model i si fos un article s'abandoni es realitzés per un altre similar.

9- DEVOLUCIONS.
CAL FUSTER es responsabilitza de la qualitat dels seus productes i admet la devolució de qualsevol dels productes defectuosos, així com qualsevol compra efectuada erròniament o bé insatisfeta. El termini de reclamació o devolució d'una comanda total o parcial, expiarà les 24h de rebre la comanda. El comprador té l'obligació de comprovar, abans de pagar, "en cas de contra reemborsament", si la mercaderia està en les mateixes condicions que va adquirir a través del web. Un cop acceptada i pagada, no s'atendrà a cap reclamació.

10- NOTES IMPORTANTS.
A causa de la construcció artesanal de molts dels productes tant les mesures com entintat de molts productes poden patir lleugeres variacions, a causa de les betes i / o tipus de fusta. Alguns models es serveixen desmuntats per tal de facilitar el seu maneig i abaratir els costos de transport.